Corporate Documents

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Điều lệ sửa đổi tháng 12 năm 2018 (sau khi phát hành ESOP 2018)2018_12_DIEULE.pdf1/9/2019 5:32:00 PM
2Quy chế quản trị - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_QCQTCT1.pdf4/27/2018 3:51:00 PM
3Điều lệ - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Dieule1.pdf4/27/2018 3:48:00 PM
4Điều lệ sửa đổi tháng 5/2016Dieu le sua doi thang 5-2016.pdf5/18/2016 11:35:00 AM
5Điều lệ sửa đổiDieule_02_2016.pdf2/25/2016 11:17:00 AM
6CBTT Điều lệ sửa đổi Tháng 8-2015CBTT Dieu le sua doi 082015_UB.pdf8/21/2015 2:07:00 PM
7Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi lần 2)Dieu le SAFI 2014 (sua doi) (Th7-2014).pdf7/23/2014 4:18:00 PM
8Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi)2014_DIEULE_2.pdf7/4/2014 11:43:00 AM
9Điều lệ Công ty 20142014_DIEULE.pdf6/2/2014 2:20:00 PM
10Điều lệ Công ty 20132013_04_DIEULE.pdf4/17/2013 5:39:00 PM
Total Item24 - Pages 2/3