Hồ sơ quản trị doanh nghiệp

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP 202220230111 - SFI - Dieu le sau phat hanh ESOP.pdf11/01/2023
2Điều lệ sửa đổi tháng 08/2022 (sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021)2022_08_DIEULE.pdf30/08/2022
3Quy chế kiểm toán nội bộQuy che KTNB.pdf30/09/2021
4Điều lệ sửa đổi tháng 05/2021 (sau khi phát hành ESOP 2020)ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.157).pdf11/06/2021
5Quy chế họat động của BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che hoat dong cua BKS.pdf29/04/2021
6Quy chế họat động của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che hoat dong cua HDQT.pdf29/04/2021
7Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che NB ve QTCT.pdf29/04/2021
8Điều lệ (VDL 150).ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.150).pdf23/04/2021
9Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf24/03/2020
10Điều lệ sửa đổi tháng 7 năm 2019 (sau khi trả cổ tức)Dieu le T07_2019_tang von tra co tuc 2019.pdf09/08/2019
Total Item24 - Pages 1/3