Hồ sơ quản trị doanh nghiệp

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Điều lệ sửa đổi tháng 12 năm 2018 (sau khi phát hành ESOP 2018)2018_12_DIEULE.pdf09/01/2019
2Điều lệ - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Dieule1.pdf27/04/2018
3Quy chế quản trị - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_QCQTCT1.pdf27/04/2018
4Điều lệ sửa đổi tháng 5/2016Dieu le sua doi thang 5-2016.pdf18/05/2016
5Điều lệ sửa đổiDieule_02_2016.pdf25/02/2016
6CBTT Điều lệ sửa đổi Tháng 8-2015.CBTT Dieu le sua doi 082015_UB.pdf21/08/2015
7Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi lần 2)Dieu le SAFI 2014 (sua doi) (Th7-2014).pdf23/07/2014
8Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi)2014_DIEULE_2.pdf04/07/2014
9Điều lệ Công ty 20142014_DIEULE.pdf02/06/2014
10Điều lệ Công ty 20132013_04_DIEULE.pdf17/04/2013
Total Item24 - Pages 2/3