báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1BCTC hợp nhất Quý 1 năm 202420240426 - SFI - BCTC hop nhat Quy 1 2024.pdf26/04/2024
2BCTC riêng công ty mẹ Quý 1 năm 202420240426 - SFI - BCTC rieng Quy 1 2024.pdf26/04/2024
3BCTC hợp nhất năm 202320240103 - SFI - BCTC hop nhat 2023.pdf01/03/2024
4BCTC riêng năm 202320240103 - SFI - BCTC rieng 2023.pdf01/03/2024
5BCTC hợp nhất Quý 4 năm 202320240130 - SFI - BCTC hop nhat Quy 4 nam 2023.pdf30/01/2024
6BCTC riêng công ty mẹ Quý 4 năm 202320240130 - SFI - BCTC rieng Quy 4 nam 2023.pdf30/01/2024
7BCTC hợp nhất Quý 3 năm 202320231030 - SFI - BCTC hop nhat Quy 3 nam 2023.pdf30/10/2023
8BCTC riêng công ty mẹ Quý 3 năm 202320231030 - SFI - BCTC rieng Quy 3 nam 2023.pdf30/10/2023
9BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTCHN6T.pdf29/08/2023
10BCTC riêng công ty mẹ giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTC6T.pdf29/08/2023
Total Item232 - Pages 1/24