báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1BCTC hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTCHN_SKT.pdf29/03/2021
2BCTC riêng công ty mẹ năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTC_SKT.pdf29/03/2021
3BCTC hợp nhất Q4 năm 20202020_Q4_BCTCHN_HSX.pdf29/01/2021
4BCTC riêng Q4 năm 20202020_Q4_BCTC_HSX.pdf29/01/2021
5BCTC riêng Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTC.pdf29/10/2020
6BCTC hợp nhất Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTCHN.pdf29/10/2020
7BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTCHN_SSX.pdf28/08/2020
8BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTC_SSX.pdf28/08/2020
9Báo cáo tài chính riêng quý 2/20202020_Q2_BCTC.pdf29/07/2020
10Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/20202020_Q2_BCTCHN.pdf29/07/2020
Total Item182 - Pages 1/19