Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết 07/NQ/HĐQT-2020 về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty07_2020_NQ_HDQT.pdf6/4/2020 1:38:00 PM
2Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi20200601_20200601 - LDN - Bao cao so huu co dong lon.pdf6/1/2020 12:03:00 PM
3Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20200529_20200529 - SFI - BCSHCDL - America LLC.pdf5/29/2020 10:33:00 AM
4Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20200521_20200521 - SFI - BCTDHSHCDL - America LLC.pdf5/21/2020 10:32:00 AM
5CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCBTT_TDSLCPDLH.pdf5/20/2020 3:35:00 PM
6Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹBCKQGDCPQ.pdf5/20/2020 3:34:00 PM
7Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi.LDN_3.pdf5/20/2020 10:36:00 AM
8Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi.LDN_2.pdf5/20/2020 10:34:00 AM
9Đính kèm là file “Nghị quyết HĐQT số 06/NQHĐQT-2020 về việc phương án mua cổ phiếu quỹ”06_2020_NQ_HDQT.pdf5/19/2020 3:50:00 PM
10Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung NhiLDN_1.pdf5/19/2020 9:27:00 AM
Total Item481 - Pages 1/49