Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 1/20202020_Q1_BCTC_GT.pdf4/29/2020 4:33:00 PM
2Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 35, ngày 23/04/202006_2020_GCNDKDN.pdf4/27/2020 10:49:00 AM
3Công văn 2572/ĐKKD-THKT ngày 14/4/2020 của Sở Kế Hoạch và đầu tư TP.HCM về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông05_2020_SKHDT.pdf4/20/2020 10:41:00 AM
4CBTT về nhận quyết định 1288/QĐ-CT ngày 17/4/2020 của Cục Thuế TP.HCM04_2020_QT THUE_1.pdf4/17/2020 5:19:00 PM
5Nghị quyết 04/NQ-HDQT thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm cổ phiếu quỹ04_2020_NQ_HDQT.pdf4/8/2020 11:58:00 AM
6Nghị quyết 03/NQ/HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202003_2020_NQ_HDQT.pdf4/3/2020 2:23:00 PM
7Giải trình BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTC_GT_SKT.pdf3/31/2020 10:14:00 AM
8Giải trình BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTCHN_GT_SKT.pdf3/31/2020 10:11:00 AM
9Quyết định thay đổi đăng ký niêm yếtQD thay doi NY SAFI.pdf3/30/2020 10:15:00 AM
10Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf3/24/2020 2:40:00 PM
Total Item564 - Pages 11/57