Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20190613_20190613 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf6/13/2019 8:47:00 AM
2Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu039_SAFI_COTUC.pdf6/12/2019 3:37:00 PM
3Công văn 3454/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SAFI3454_UBCK.pdf6/12/2019 3:26:00 PM
4Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ296_SAFI_CP QUY.pdf6/12/2019 3:23:00 PM
5Công văn 3593/UBCK-QLCB về việc mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ của SAFI3593_UBCK-QLCB.pdf6/12/2019 3:20:00 PM
6Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019CBTT_HD_BCTC_CB.pdf6/6/2019 9:22:00 AM
7Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2019 về việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV để làm cổ phiếu quỹ07_2019_NQHDQT.pdf6/3/2019 1:36:00 PM
8Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190529_20190529 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf5/29/2019 5:12:00 PM
9Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2019 về việc Điều chỉnh nghị quyết 05/NQ-HĐQT-2019 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 201806_2019_NQHDQT.pdf5/29/2019 2:12:00 PM
10Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190527_20190527 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf5/27/2019 9:39:00 AM