Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20181004_20181004 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf10/4/2018 1:56:00 PM
2Nghị quyết 05/NQHĐQT-SAFI về việc thông qua chuyển nhượng 23% vốn góp của Safi tại Công ty TNHH KCTC Việt Nam10_CBTT.pdf10/3/2018 8:42:00 AM
3Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20180914_20180914 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf9/14/2018 11:42:00 AM
4Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20180831_20180831 - SFI - TBGDCPNNB - Vu Van Truc.pdf8/31/2018 10:07:00 AM
5Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20180831_20180831 - SFI - TBGDCPNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf8/31/2018 10:04:00 AM
6Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 sau soát sét2018_6T_BCTCHN_GT_SSX.pdf8/27/2018 10:50:00 AM
7Nghị quyết 04/NQHĐQT-SAFI-2018 về việc Phát hành Cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty04_2018_NQHDQT.pdf8/16/2018 3:43:00 PM
8Đính chính Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20180803_20180803 - SFI - Dinh chinh BCKQGD NNB - Vu Van Truc.pdf8/3/2018 10:05:00 AM
9Công văn giải trình BCTC quý 2/20182018_Q2_BCTC_GT.pdf7/30/2018 11:10:00 AM
10Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 2/20182018_Q2_BCTCHN_GT.pdf7/30/2018 11:00:00 AM