Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công bố thông tin “ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 912/SAFI”912_BCKQPHESOP_2017.pdf11/14/2017 3:04:00 PM
2Công bố thông tin “ Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Hoàng Dũng”20171114_20171114 - SFI - Thong bao giao dich cp co dong lien quan.pdf11/14/2017 11:37:00 AM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Ngô Trung Hiếu20171102_20171102 - SFI - KQGD cp co dong noi bo - Ngo Trung Hieu.pdf11/2/2017 3:06:00 PM
4Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTC_GT)2017_Q3_BCTC_GT.pdf10/30/2017 1:46:00 PM
5Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTCHN_GT)2017_Q3_BCTCHN_GT.pdf10/30/2017 1:39:00 PM
6Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 911/SAFI10/24/2017 6:04:00 PM
7Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Ngô Trung Hiếu20171009_20171009 - SFI - TBGD cp co dong noi bo - Ngo Trung Hieu.pdf10/9/2017 8:10:00 AM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Đoàn Thu Hà20170921_20170919 - SFI - KQGD cp co dong lien quan - Doan Thu Ha.pdf9/21/2017 5:40:00 PM
9Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Hoàng Dũng20170919_20170919 - SFI - KQGDCP co dong lien quan - Nguyen Hoang Dung.pdf9/19/2017 1:24:00 PM
10Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Hải Nguyên20170919_20170919 - SFI - KQGD cp co dong lien quan - Nguyen Hai Nguyen.pdf9/19/2017 1:21:00 PM