Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1CBTT về nhận quyết định 1288/QĐ-CT ngày 17/4/2020 của Cục Thuế TP.HCM04_2020_QT THUE_1.pdf4/17/2020 5:19:00 PM
2Nghị quyết 04/NQ-HDQT thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm cổ phiếu quỹ04_2020_NQ_HDQT.pdf4/8/2020 11:58:00 AM
3Nghị quyết 03/NQ/HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202003_2020_NQ_HDQT.pdf4/3/2020 2:23:00 PM
4Giải trình BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTC_GT_SKT.pdf3/31/2020 10:14:00 AM
5Giải trình BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTCHN_GT_SKT.pdf3/31/2020 10:11:00 AM
6Quyết định thay đổi đăng ký niêm yếtQD thay doi NY SAFI.pdf3/30/2020 10:15:00 AM
7Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf3/24/2020 2:40:00 PM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hải Nguyên20200318_20200318 - SFI - KQGDNNB - Nguyen Hai Nguyen.pdf3/18/2020 5:14:00 PM
9Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan20200318_20200318 - SFI - KQGDNNB - Do Thi Hong Loan.pdf3/18/2020 5:12:00 PM
10CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCBTT_TDSLCP_13032020.pdf3/13/2020 5:00:00 PM
Total Item481 - Pages 3/49