Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 03, ngày 16/02/201203_2012_NQ_HDQT.pdf5/8/2012 8:18:00 AM
2Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 02, ngày 16/02/201202_2012_NQ_HDQT.pdf5/8/2012 8:15:00 AM
3Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 01, ngày 09/01/201201_2012_NQ_HDQT.pdf5/8/2012 8:10:00 AM
4Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Thông báo tổ chức cuộc họpThong bao to chuc Cuoc hop DHDCD thuong nien 2012.pdf5/5/2012 8:33:00 AM
5Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Chương trình nghị sựChuong trinh nghi su Cuoc hop DHDCD thuong nien 2012.pdf5/5/2012 8:31:00 AM
6Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Quy chế tổ chức cuộc họpQuy che to chuc cuoc hop DHDCD 2012.pdf5/5/2012 8:30:00 AM
7Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Giấy ủy quyền kiêm xác nhận dự họp (mẫu)DHDCD 2012 Giay uy quyen kiem xac nhan tham du dai hoi (mau).doc5/5/2012 8:26:00 AM
8Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu)DHDCD 2012 Bien ban hop nhom Co dong (mau).doc5/5/2012 8:23:00 AM
9Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Đơn đề cử (mẫu)DHDCD 2012 Don de cu (mau).doc5/5/2012 8:21:00 AM
10Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Đơn ứng cử (mẫu)DHDCD 2012 Don ung cu (mau).doc5/5/2012 8:19:00 AM
Total Item481 - Pages 46/49