Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Quang Thành”11_2020_TunhiemBks.pdf6/8/2020 3:47:00 PM
2Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự)”10_2020_THUMOI.pdf6/8/2020 3:46:00 PM
3Nghị quyết 07/NQ/HĐQT-2020 về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty07_2020_NQ_HDQT.pdf6/4/2020 1:38:00 PM
4Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi20200601_20200601 - LDN - Bao cao so huu co dong lon.pdf6/1/2020 12:03:00 PM
5Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20200529_20200529 - SFI - BCSHCDL - America LLC.pdf5/29/2020 10:33:00 AM
6Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20200521_20200521 - SFI - BCTDHSHCDL - America LLC.pdf5/21/2020 10:32:00 AM
7CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCBTT_TDSLCPDLH.pdf5/20/2020 3:35:00 PM
8Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹBCKQGDCPQ.pdf5/20/2020 3:34:00 PM
9Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi.LDN_3.pdf5/20/2020 10:36:00 AM
10Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi.LDN_2.pdf5/20/2020 10:34:00 AM
Total Item523 - Pages 5/53