Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm năm 2009SFI-TB-NY&GDCPPHT-20090730.PDF7/30/2009 1:38:00 PM
2Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (số 03-2009/NQ-ĐHĐCĐ)SFI-NQ-03-2009-20090508.PDF7/30/2009 1:37:00 PM
3Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009SFI-BB-HHDCDTN-2009-20090508.PDF5/8/2009 1:38:00 PM
4Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009SFI-TB-HHDCD-TN2009-20090508.PDF5/8/2009 1:36:00 PM
5Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu năm 2009SFI-TB-216-2009-20090425.PDF4/25/2009 1:34:00 PM
6Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (số 215/2009)SFI-BB-215-2009-20090424.PDF4/24/2009 8:10:00 AM
7Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009SFI-PA-PHCP-TVDL-20090302.PDF3/2/2009 8:04:00 AM
8Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v tạm hoãn phát hành cổ phiếuSFI-TB-TCT-D1-2008-20081124.PDF11/24/2008 1:32:00 PM
9Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnSFI-TB-TCT2007-20080605.PDF6/5/2008 1:30:00 PM
10Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (số 01-2008/NQ/ĐHĐCĐ)SFI-NQ-DHDCD-01-2008-20080525.PDF5/25/2008 8:02:00 AM
Total Item564 - Pages 56/57