Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf3/24/2020 2:40:00 PM
2Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Hải Nguyên20200318_20200318 - SFI - KQGDNNB - Nguyen Hai Nguyen.pdf3/18/2020 5:14:00 PM
3Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan20200318_20200318 - SFI - KQGDNNB - Do Thi Hong Loan.pdf3/18/2020 5:12:00 PM
4CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCBTT_TDSLCP_13032020.pdf3/13/2020 5:00:00 PM
5CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao độngCBTT_BCKQ_13032020.pdf3/13/2020 4:58:00 PM
6Công văn của UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP của SFICV UBCK.pdf3/13/2020 4:57:00 PM
7Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Ngô Trung Hiếu02_CBTT_TuNhiem.pdf3/6/2020 2:39:00 PM
8VSD - Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020VSD_20200305_20200304 - SFI - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2020.pdf3/5/2020 5:02:00 PM
9Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 202020200305_20200304 - SFI - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2020.pdf3/5/2020 4:40:00 PM
10Đính kèm là file “Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và ngày họp Đại hội đồng cổ đông”02_2020_NQ_HDQT.pdf3/2/2020 10:01:00 AM
Total Item505 - Pages 6/51