Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹBCKQGDCPQ.pdf5/20/2020 3:34:00 PM
2Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi.LDN_3.pdf5/20/2020 10:36:00 AM
3Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi.LDN_2.pdf5/20/2020 10:34:00 AM
4Đính kèm là file “Nghị quyết HĐQT số 06/NQHĐQT-2020 về việc phương án mua cổ phiếu quỹ”06_2020_NQ_HDQT.pdf5/19/2020 3:50:00 PM
5Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung NhiLDN_1.pdf5/19/2020 9:27:00 AM
6Đính kèm là file “Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và ngày họp Đại hội đồng cổ đông”05_2020_NQ_HDQT.pdf5/14/2020 4:34:00 PM
7Hủy ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo thông báo số 281/TB-SGDHCM ngày 04/03/2020THONG BAO HUY.pdf5/14/2020 2:00:00 PM
8Hủy ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo thông báo số 281/TB-SGDHCM ngày 04/03/2020THONG BAO HUY.pdf5/14/2020 1:59:00 PM
9Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)20200506_20200506 - SFI - Bao cao khong con co dong lon - AFC Vietnam Fund.pdf5/6/2020 4:54:00 PM
10CBTT Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹBao cao gd mua lai co phieu quy.pdf5/5/2020 4:23:00 PM
Total Item556 - Pages 9/56