Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình báo cáo tài chính quý 3-20142014_Q3_BCTC_GT.pdf11/6/2014 3:46:00 PM
2Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3-20142014_Q3_BCTC.pdf11/6/2014 3:32:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất (6 tháng đầu năm 2014) sau soát xét2014_6T_BCTCHN_SSX.pdf8/21/2014 3:52:00 PM
4Báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm 2014) sau soát xét2014_6T_BCTC_SSX.pdf8/21/2014 3:50:00 PM
5Giải trình báo cáo tài chính quý 2-20142014_Q2_BCTC_GT.pdf8/11/2014 3:07:00 PM
6Báo cáo tài chính quý 2-20142014_Q2_BCTC.pdf8/11/2014 3:06:00 PM
7Giải trình báo cáo tài chính quý 3-20142014_Q3_BCTC_GT.pdf6/11/2014 3:38:00 PM
8Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-20142014_01_BCTCHN_GT.pdf5/9/2014 10:03:00 AM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-20142014_01_BCTCHN.pdf5/9/2014 10:02:00 AM
10Giải trình báo cáo tài chính quý 1-20142014_01_BCTC_GT.pdf5/9/2014 10:00:00 AM
Total Item177 - Pages 10/18