Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình BCTC hợp nhất Q4-20142014_04_BCTCHN_GT.pdf2/12/2015 4:16:00 PM
2Báo cáo tài chính hợp nhất Q4-20142014_04_BCTCHN.pdf2/12/2015 4:15:00 PM
3Giải trình BCTC Công ty mẹ Q4-20142014_Q4_BCTC_GT.pdf2/12/2015 4:10:00 PM
4Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4-20142014_Q4_BCTC.pdf2/12/2015 4:09:00 PM
5Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20142014_03_BCTCHN_GT.pdf11/6/2014 3:57:00 PM
6Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20142014_03_BCTCHN.pdf11/6/2014 3:56:00 PM
7Giải trình báo cáo tài chính quý 3-20142014_Q3_BCTC_GT.pdf11/6/2014 3:46:00 PM
8Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3-20142014_Q3_BCTC.pdf11/6/2014 3:32:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất (6 tháng đầu năm 2014) sau soát xét2014_6T_BCTCHN_SSX.pdf8/21/2014 3:52:00 PM
10Báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm 2014) sau soát xét2014_6T_BCTC_SSX.pdf8/21/2014 3:50:00 PM
Total Item183 - Pages 10/19