Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-20132013_Q4_BCTCHN.pdf2/19/2014 8:14:00 AM
2Báo cáo tài chính quý 4-2013 sau đính chính2013_Q4_BCTC-DC.pdf2/12/2014 9:50:00 AM
3Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sau đính chính (công ty mẹ)2013_Q4_BCLCTT_GT.pdf2/12/2014 9:49:00 AM
4Giải trình báo cáo tài chính quý 4-2013 (công ty mẹ)2013_Q4_BCTC_GT.pdf2/12/2014 9:45:00 AM
5Báo cáo tài chính quý 4-2013 (công ty mẹ)2013_Q4_BCTC.pdf2/12/2014 9:42:00 AM
6Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20132013_Q3_BCTCHN_GT.pdf11/6/2013 9:48:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20132013_Q3_BCTCHN.pdf11/6/2013 9:46:00 AM
8Giải trình báo cáo tài chính quý 3-20132013_Q3_BCTC_GT.pdf11/6/2013 9:45:00 AM
9Báo cáo tài chính quý 3-20132013_Q3_BCTC.pdf11/6/2013 9:37:00 AM
10Báo cáo tài chính hợp nhất (6 tháng đầu năm 2013) sau kiểm toán2013_6T_BCTCHN_SKT.pdf8/29/2013 8:28:00 AM
Total Item183 - Pages 12/19