Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính Quý 2 - 20122012_Q2_BCTC.pdf7/25/2012 11:16:00 AM
2Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 20122012_Q1_BCTCHN_GT.pdf5/14/2012 8:27:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 20122012_Q1_BCTCHN.pdf5/14/2012 8:24:00 AM
4Giải trình Báo cáo tài chính Quý I - 20122012_Q1_BCTC_GT.pdf5/8/2012 8:28:00 AM
5Báo cáo tài chính Quý I - 20122012_Q1_BCTC.pdf5/8/2012 8:27:00 AM
6Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 20112011_BCTCHN_KT.pdf4/4/2012 3:50:00 PM
7Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 20112011_BCTC_KT.pdf4/4/2012 3:46:00 PM
8Báo cáo tài chính hợp nhất giải trình - quý 4 năm 20112011_Q4_BCTCHN_GT.pdf4/4/2012 3:31:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 4 năm 20112011_Q4_BCTCHN.pdf4/4/2012 3:29:00 PM
10Báo cáo tài chính giải trình quý 4 năm 2011 sau điều chỉnh BCTC2011_Q4_BCTC_GT_SDC.pdf4/4/2012 3:27:00 PM
Total Item183 - Pages 15/19