Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính sau điều chỉnh - quý 4 năm 20112011_Q4_BCTC_SDC.pdf4/4/2012 3:25:00 PM
2Báo cáo tài chính giải trình - quý 4 năm 20112011_Q4_BCTC_GT.pdf4/4/2012 3:24:00 PM
3Báo cáo tài chính - quý 4 năm 20112011_Q4_BCTC.pdf4/4/2012 2:49:00 PM
4Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 3 năm 20112011_Q3_BCTC_HN.pdf11/1/2011 3:00:00 PM
5Báo cáo tài chính giải trình - quý 3 năm 20112011_Q3_BCTC_GT.pdf11/1/2011 2:58:00 PM
6Báo cáo tài chính - quý 3 năm 20112011_Q3_BCTC.pdf11/1/2011 2:54:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 20112011_6T_BCTCHN_SX.pdf11/1/2011 2:50:00 PM
8Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 20112011_6T_BCTC_SX.pdf11/1/2011 2:36:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất giải trình - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTCHN_GT.pdf11/1/2011 2:33:00 PM
10Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTCHN.pdf11/1/2011 2:30:00 PM
Total Item183 - Pages 16/19