Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính - quý 4 năm 2010SFI-BCTC-Q4-2010-CT-20110209.pdf2/9/2011 10:47:00 AM
2Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 3 năm 2010SFI-BCTC-HN-Q3-2010-20101101.pdf11/1/2010 10:40:00 AM
3Báo cáo tài chính - quý 3 năm 2010SFI-BCTC-Q3-2010-CT-20101026.pdf10/26/2010 10:37:00 AM
4Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2010SFI-BCTC-SX-Q2-2010-20100901.pdf9/1/2010 10:35:00 AM
5Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 2 năm 2010SFI-BCTC-HN-Q2-2010-20100809.pdf8/9/2010 10:33:00 AM
6Báo cáo tài chính - quý 1 năm 2010SFI-BCTC-Q1-2010-20100427.pdf4/27/2010 10:26:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 4 năm 2009SFI-BCTC-HN-Q4-2009-20100401.pdf4/1/2010 10:24:00 AM
8Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 3 năm 2009SFI-BCTC-HN-Q3-2009-20091030.pdf10/30/2009 9:18:00 AM
9Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 2 năm 2009SFI-BCTC-HN-Q2-2009-20090731.pdf7/31/2009 9:16:00 AM
10Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 1 năm 2009SFI-BCTC-HN-QI-2009-20090429.pdf4/29/2009 9:13:00 AM
Total Item183 - Pages 18/19