Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 2 năm 2010SFI-BCTC-HN-Q2-2010-20100809.pdf8/9/2010 10:33:00 AM
2Báo cáo tài chính - quý 1 năm 2010SFI-BCTC-Q1-2010-20100427.pdf4/27/2010 10:26:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 4 năm 2009SFI-BCTC-HN-Q4-2009-20100401.pdf4/1/2010 10:24:00 AM
4Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 3 năm 2009SFI-BCTC-HN-Q3-2009-20091030.pdf10/30/2009 9:18:00 AM
5Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 2 năm 2009SFI-BCTC-HN-Q2-2009-20090731.pdf7/31/2009 9:16:00 AM
6Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 1 năm 2009SFI-BCTC-HN-QI-2009-20090429.pdf4/29/2009 9:13:00 AM
7Báo cáo tài chính - quý 1 năm 2009SFI-BCTC-Q1-2009-20090425.PDF4/25/2009 9:10:00 AM
8Báo cáo tài chính hợp nhất - kiểm toán 2008SFI-BCTC-HN-KT-2008-20090403.PDF4/3/2009 9:09:00 AM
9Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008SFI-BCTC-Q4-2008-20090123.PDF1/23/2009 9:05:00 AM
Total Item179 - Pages 18/18