Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20192019_Q4_BCTCHN.pdf1/22/2020 5:07:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng quý 4/20192019_Q4_BCTC.pdf1/22/2020 4:58:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 20192019_Q3_BCTCHN.pdf10/29/2019 6:14:00 PM
4Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 20192019_Q3_BCTC.pdf10/29/2019 6:09:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTCHN.pdf8/27/2019 10:24:00 AM
6Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTC.pdf8/27/2019 10:22:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2019 4:43:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC.pdf7/29/2019 4:42:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2019 4:40:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC.pdf7/29/2019 4:37:00 PM
Total Item183 - Pages 2/19