Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2019 4:43:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC.pdf7/29/2019 4:42:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2019 4:40:00 PM
4Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC.pdf7/29/2019 4:37:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/20192019_Q1_BCTCHN.pdf4/26/2019 6:14:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng Quý 01/20192019_Q1_BCTC.pdf4/26/2019 6:10:00 PM
7Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTCHN_SKT_EN.pdf4/24/2019 2:02:00 PM
8Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTC_SKT_EN.pdf4/24/2019 1:59:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTCHN_SKT.pdf3/18/2019 1:58:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTC_SKT.pdf3/18/2019 12:53:00 PM
Total Item177 - Pages 2/18