Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/20192019_Q1_BCTCHN.pdf4/26/2019 6:14:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng Quý 01/20192019_Q1_BCTC.pdf4/26/2019 6:10:00 PM
3Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTCHN_SKT_EN.pdf4/24/2019 2:02:00 PM
4Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTC_SKT_EN.pdf4/24/2019 1:59:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTCHN_SKT.pdf3/18/2019 1:58:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTC_SKT.pdf3/18/2019 12:53:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20182018_Q4_BCTCHN.pdf1/29/2019 4:55:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng quý 4/20182018_Q4_BCTC.pdf1/29/2019 4:50:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 và Công văn giải trình2018_Q3_BCTCHN.pdf10/29/2018 5:35:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng quý 3/2018 và Công văn giải trình2018_Q3_BCTC.pdf10/29/2018 5:32:00 PM
Total Item183 - Pages 3/19