Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20182018_Q4_BCTCHN.pdf1/29/2019 4:55:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng quý 4/20182018_Q4_BCTC.pdf1/29/2019 4:50:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 và Công văn giải trình2018_Q3_BCTCHN.pdf10/29/2018 5:35:00 PM
4Báo cáo tài chính riêng quý 3/2018 và Công văn giải trình2018_Q3_BCTC.pdf10/29/2018 5:32:00 PM
5Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 sau soát sét2018_6T_BCTC_SKT.pdf8/27/2018 9:55:00 AM
6Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 sau soát sét2018_6T_BCTCHN_SKT.pdf8/27/2018 9:51:00 AM
7Báo cáo tài chính riêng quý 02/20182018_Q2_BCTC.pdf7/30/2018 11:14:00 AM
8Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02/20182018_Q2_BCTCHN.pdf7/30/2018 10:59:00 AM
9Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTC_SKT_EN.pdf5/8/2018 8:25:00 AM
10Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN.pdf4/27/2018 10:24:00 AM
Total Item177 - Pages 3/18