Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính riêng quý 02/20182018_Q2_BCTC.pdf7/30/2018 11:14:00 AM
2Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02/20182018_Q2_BCTCHN.pdf7/30/2018 10:59:00 AM
3Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTC_SKT_EN.pdf5/8/2018 8:25:00 AM
4Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN.pdf4/27/2018 10:24:00 AM
5Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC.pdf4/27/2018 10:15:00 AM
6Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTCHN_SKT_EN.pdf4/17/2018 9:14:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTCHN_SKT.pdf3/28/2018 3:23:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTC_SKT.pdf3/23/2018 4:53:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN.pdf1/30/2018 12:06:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC.pdf1/30/2018 11:59:00 AM
Total Item181 - Pages 4/19