Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTC_SKT_EN.pdf5/8/2018 8:25:00 AM
2Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN.pdf4/27/2018 10:24:00 AM
3Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC.pdf4/27/2018 10:15:00 AM
4Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTCHN_SKT_EN.pdf4/17/2018 9:14:00 AM
5Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTCHN_SKT.pdf3/28/2018 3:23:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTC_SKT.pdf3/23/2018 4:53:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN.pdf1/30/2018 12:06:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC.pdf1/30/2018 11:59:00 AM
9Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTC)2017_Q3_BCTC.pdf10/30/2017 1:46:00 PM
10Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTCHN)2017_Q3_BCTCHN.pdf10/30/2017 1:37:00 PM
Total Item179 - Pages 4/18