Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN.pdf1/30/2018 12:06:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC.pdf1/30/2018 11:59:00 AM
3Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTC)2017_Q3_BCTC.pdf10/30/2017 1:46:00 PM
4Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTCHN)2017_Q3_BCTCHN.pdf10/30/2017 1:37:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất – Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)2017_6T_BCTCHN_SKT.pdf8/22/2017 2:15:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng – Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)2017_6T_BCTC_SKT.pdf8/22/2017 2:12:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTCHN)2017_Q2_BCTCHN.pdf7/28/2017 2:03:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTC)2017_Q2_BCTC.pdf7/28/2017 1:55:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20172017_Q1_BCTCHN.pdf4/28/2017 4:09:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng quý 1/20172017_Q1_BCTC.pdf4/28/2017 4:05:00 PM
Total Item183 - Pages 5/19