Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20162016_Q3_BCTCHN.pdf10/28/2016 4:54:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng quý 3-20162016_Q3_BCTC.pdf10/28/2016 4:48:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6T-20162016_6T_BCTCHN_SKT.pdf8/29/2016 2:08:00 PM
4Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ đã kiểm toán 6T-20162016_6T_BCTC_SKT.pdf8/29/2016 2:06:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-20162016_Q2_BCTCHN.pdf7/30/2016 10:44:00 AM
6Báo cáo tài chính riêng quý 2-20162016_Q2_BCTC.pdf7/30/2016 10:39:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 sau kiểm toán (Tiếng anh)2015_BCTCHN_EN_SKT.pdf5/18/2016 1:35:00 PM
8Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toán (Tiếng anh)2015_BCTC_EN_SKT.pdf5/18/2016 1:33:00 PM
9Báo cáo tài chính quý 1-2016 hợp nhất2016_Q1_BCTCHN.pdf4/30/2016 4:58:00 PM
10Báo cáo tài chính quý 1-2016 công ty mẹ2016_Q1_BCTC.pdf4/30/2016 4:55:00 PM
Total Item177 - Pages 6/18