Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-20162016_Q2_BCTCHN.pdf7/30/2016 10:44:00 AM
2Báo cáo tài chính riêng quý 2-20162016_Q2_BCTC.pdf7/30/2016 10:39:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 sau kiểm toán (Tiếng anh)2015_BCTCHN_EN_SKT.pdf5/18/2016 1:35:00 PM
4Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toán (Tiếng anh)2015_BCTC_EN_SKT.pdf5/18/2016 1:33:00 PM
5Báo cáo tài chính quý 1-2016 hợp nhất2016_Q1_BCTCHN.pdf4/30/2016 4:58:00 PM
6Báo cáo tài chính quý 1-2016 công ty mẹ2016_Q1_BCTC.pdf4/30/2016 4:55:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 20152015_BCTCHN_SKT.pdf3/29/2016 9:54:00 AM
8Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 20152015_BCTC_SKT.pdf3/29/2016 9:51:00 AM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-20152015_Q4_BCTCHN_HOSE.pdf1/29/2016 8:20:00 AM
10Báo cáo tài chính quý 4-2015 công ty mẹ2015_Q4_BCTC_HOSE.pdf1/29/2016 8:11:00 AM
Total Item183 - Pages 7/19