Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 20152015_BCTCHN_SKT.pdf3/29/2016 9:54:00 AM
2Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 20152015_BCTC_SKT.pdf3/29/2016 9:51:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-20152015_Q4_BCTCHN_HOSE.pdf1/29/2016 8:20:00 AM
4Báo cáo tài chính quý 4-2015 công ty mẹ2015_Q4_BCTC_HOSE.pdf1/29/2016 8:11:00 AM
5Báo cáo tài chính quý 3-2015 hợp nhất2015_Q3_BCTCHN.pdf11/10/2015 3:40:00 PM
6Báo cáo tài chính quý 3-2015 công ty mẹ2015_Q3_BCTC.pdf11/10/2015 3:24:00 PM
7Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2015 hợp nhất2015_Q3_BCTCHN_GT.pdf11/10/2015 2:53:00 PM
8Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2015 công ty mẹ2015_Q3_BCTC_GT.pdf11/10/2015 2:40:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 đã soát xét2015_6T_BCTCHN_DSX.pdf8/27/2015 3:58:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 đã soát xét2015_6T_BCTC_DSX.pdf8/27/2015 3:56:00 PM
Total Item177 - Pages 7/18