Thông báo

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 202102_CBTT_2021.pdf01/04/2021
2Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20216. THU MOI SAFI - 2021 (CBTT).pdf01/04/2021
3Giải trình BCTC hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTCHN_SKT_GT.pdf29/03/2021
4Giải trình BCTC riêng công ty mẹ năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTC_SKT_GT.pdf29/03/2021
5Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hải NguyênNHN_19032021_CBTT.pdf19/03/2021
6Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Trần PhúcDTPhuc_18032021_CBTT.pdf18/03/2021
7Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Công ty CP Đầu tư NMVTNMVT_18032021_CBTT.pdf18/03/2021
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng AnhNHA_15032021_CBTT.pdf15/03/2021
9Nghị quyết HĐQT số 02/NQ/HĐQT-2021 ngày 11/03/2021 V/v thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP 202002_2021_NQ_HDQT.pdf11/03/2021
10Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hải NguyênNHN_05032021_CBTT.pdf05/03/2021
Total Item549 - Pages 1/55