Báo cáo thường niên

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo thường niên năm 202320240803_SFI_BAO CAO THUONG NIEN 2023.pdf08/03/2024
2Báo cáo số 01/SAFI -2024 về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202320242601_SFI_BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 2023.pdf30/01/2024
3Báo cáo số 06/SAFI -2023 về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 202320230727 - SFI - BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG NAM 2023.pdf28/07/2023
4Báo cáo Thường niên năm 202220230321 - SFI - Bao cao thuong nien nam 2022.pdf21/03/2023
5Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202220230116 - SFI - Bao cao Tinh hinh Quan tri 2022.pdf16/01/2023
6Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 202220220720 - SFI - BCTHQT_6T2022_CBTT.pdf20/07/2022
7Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty CP Đại lý Vận tải Safi20220317 - SFI - BCTN2021.pdf17/03/2022
8Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202120220119 - SFI - BCTHQT-2021-CBTT.pdf19/01/2022
9Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 202120210713 - SFI - BCTHQT6T-CBTT.pdf13/07/2021
10Báo cáo thường niên năm 2020BCTN 2020-SAFI.pdf01/04/2021
Total Item50 - Pages 1/5