Corporate Documents

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Điều lệ sửa đổi tháng 05/2021 (sau khi phát hành ESOP 2020)05_2021_DIEULE.pdf6/11/2021 3:46:00 PM
2Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf3/24/2020 2:40:00 PM
3Điều lệ sửa đổi tháng 7 năm 2019 (sau khi trả cổ tức)Dieu le T07_2019_tang von tra co tuc 2019.pdf8/9/2019 3:40:00 PM
4Điều lệ sửa đổi tháng 12 năm 2018 (sau khi phát hành ESOP 2018)2018_12_DIEULE.pdf1/9/2019 5:32:00 PM
5Quy chế quản trị - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_QCQTCT1.pdf4/27/2018 3:51:00 PM
6Điều lệ - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Dieule1.pdf4/27/2018 3:48:00 PM
7Điều lệ sửa đổi tháng 5/2016Dieu le sua doi thang 5-2016.pdf5/18/2016 11:35:00 AM
8Điều lệ sửa đổiDieule_02_2016.pdf2/25/2016 11:17:00 AM
9CBTT Điều lệ sửa đổi Tháng 8-2015CBTT Dieu le sua doi 082015_UB.pdf8/21/2015 2:07:00 PM
10Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi lần 2)Dieu le SAFI 2014 (sua doi) (Th7-2014).pdf7/23/2014 4:18:00 PM
Total Item17 - Pages 1/2