Corporate Documents

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Điều lệ sửa đổi tháng 08/2022 (sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021)2022_08_DIEULE.pdf8/30/2022 3:16:00 PM
2Quy chế kiểm toán nội bộQuy che KTNB.pdf9/30/2021 5:51:00 PM
3Điều lệ sửa đổi tháng 05/2021 (sau khi phát hành ESOP 2020)ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.157).pdf6/11/2021 3:46:00 PM
4Quy chế họat động của BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che hoat dong cua BKS.pdf4/29/2021 7:12:00 PM
5Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che NB ve QTCT.pdf4/29/2021 3:32:00 PM
6Quy chế họat động của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che hoat dong cua HDQT.pdf4/29/2021 3:30:00 PM
7Điều lệ (VDL 150).ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.150).pdf4/23/2021 3:51:00 PM
8Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf3/24/2020 2:40:00 PM
9Điều lệ sửa đổi tháng 7 năm 2019 (sau khi trả cổ tức)Dieu le T07_2019_tang von tra co tuc 2019.pdf8/9/2019 3:40:00 PM
10Điều lệ sửa đổi tháng 12 năm 2018 (sau khi phát hành ESOP 2018)2018_12_DIEULE.pdf1/9/2019 5:32:00 PM
Total Item23 - Pages 1/3