Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình BCTC riêng công ty mẹ 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - GT BCTC6T.pdf8/29/2021 9:33:00 AM
2Giải trình BCTC hợp nhất 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - GT BCTCHN6T.pdf8/29/2021 9:31:00 AM
3Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2021 vế việc góp vốn đầu tư20210810 - SFI - NGHIQUYET.pdf8/10/2021 3:18:00 PM
4Giải trình BCTC hợp nhất Q2-202120210729 - SFI - Giai trinh BCTC hop nhat Q2-2021.pdf7/29/2021 1:58:00 PM
5Giải trình BCTC riêng công ty mẹ Q2-202120210729 - SFI - Giai trinh BCTC Q2-2021.pdf7/29/2021 1:57:00 PM
6Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/06/202125062021 - SFI - GIAY CHUNG NHAN DKKD THAY DOI LAN THU 36.pdf6/25/2021 5:24:00 PM
7Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sungSFI_24.pdf6/11/2021 3:40:00 PM
8CV 1146/TB-SGDHCM ngày 10/06/2021 V/v Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền20210611_20210611 - SFI - TB NDKCC tra ct con lai 2020 va tam ung ct 2021 bang tien.pdf6/11/2021 3:38:00 PM
9Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021TB_CDS_07062021.pdf6/7/2021 9:59:00 AM
10Nghị quyết HĐQT số 03/NQ/HĐQT-2021 về việc chốt danh sách trả cổ tức còn lại 2020 và tạm ứng cổ tức năm 202103_2021_NQ_HDQT.pdf6/7/2021 9:57:00 AM
Total Item570 - Pages 1/57