Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/06/202125062021 - SFI - GIAY CHUNG NHAN DKKD THAY DOI LAN THU 36.pdf6/25/2021 5:24:00 PM
2Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sungSFI_24.pdf6/11/2021 3:40:00 PM
3CV 1146/TB-SGDHCM ngày 10/06/2021 V/v Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền20210611_20210611 - SFI - TB NDKCC tra ct con lai 2020 va tam ung ct 2021 bang tien.pdf6/11/2021 3:38:00 PM
4Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021TB_CDS_07062021.pdf6/7/2021 9:59:00 AM
5Nghị quyết HĐQT số 03/NQ/HĐQT-2021 về việc chốt danh sách trả cổ tức còn lại 2020 và tạm ứng cổ tức năm 202103_2021_NQ_HDQT.pdf6/7/2021 9:57:00 AM
6Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng trần PhúcDTPhuc_CBTT_07062021_CBTT.pdf6/7/2021 9:50:00 AM
7Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 202103_CBTT_2021.pdf5/27/2021 11:35:00 AM
8CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhTDSLCPDLH_CBTT.pdf5/20/2021 3:17:00 PM
9CBTT báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyBCKQPH_CBTT.pdf5/20/2021 3:16:00 PM
10CBTT báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyCBTT_ESOP_2020.pdf5/6/2021 4:36:00 PM
Total Item565 - Pages 1/57