Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019CBTT_HD_BCTC_CB.pdf6/6/2019 9:22:00 AM
2Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2019 về việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV để làm cổ phiếu quỹ07_2019_NQHDQT.pdf6/3/2019 1:36:00 PM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190529_20190529 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf5/29/2019 5:12:00 PM
4Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2019 về việc Điều chỉnh nghị quyết 05/NQ-HĐQT-2019 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 201806_2019_NQHDQT.pdf5/29/2019 2:12:00 PM
5Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190527_20190527 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf5/27/2019 9:39:00 AM
6Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Trần Tú Trinh20190522_20190522 - SFI - TBGDNNBLQ - Nguyen Tran Tu Trinh.pdf5/22/2019 8:32:00 AM
7Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20190515_20190515 - SFI - TBGDNNB - Vu Van Truc.pdf5/15/2019 9:30:00 AM
8Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2019 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 201805_2019_NQHDQT.pdf5/2/2019 4:14:00 PM
9Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/20192019_Q1_BCTCHN_GT.pdf4/26/2019 6:21:00 PM
10Công văn giải trình Báo cáo tài chính riêng Quý 01/20192019_Q1_BCTC_GT.pdf4/26/2019 6:18:00 PM