Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190925_20190925 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf9/25/2019 11:03:00 AM
2Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ09_2019_NQHDQT.pdf9/18/2019 2:38:00 PM
3Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20190918_20190918 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf9/18/2019 2:03:00 PM
4Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Quang Thàn20190916_20190916 - SFI - TBGDNNB - Huynh Quang Thanh.pdf9/16/2019 6:10:00 PM
5Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐQT về việc góp vốn liên doanh08_2019_NQHDQT.pdf9/16/2019 5:45:00 PM
6Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTCHN_GT.pdf8/27/2019 10:20:00 AM
7Giải trình Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTC_GT.pdf8/27/2019 10:17:00 AM
8Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, thay đổi lần thứ 33 ngày 16/08/201920_CBTT.pdf8/20/2019 3:31:00 PM
9Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20190816_20190816 - SFI - TBGDNNB - Vu Van Truc.pdf8/16/2019 5:00:00 PM
10Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết20190813_20190812 - SFI - TB ve viec niem yet giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf8/13/2019 1:55:00 PM