Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết HĐQT về việc giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của Công ty TNHH SITC Việt Nam20190424_20190424 - SFI - NQHDQT so 04 thong qua giu nguyen von gop tai TNHH SITC.pdf4/24/2019 10:19:00 AM
2Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190416_20190416 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf4/16/2019 2:56:00 PM
3Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-201903_2019_NQHDQT.pdf4/5/2019 7:37:00 PM
4Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Vũ Văn Trực20190401_20190401 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf4/1/2019 3:15:00 PM
5Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 20192019_NQDHDCD_BB.pdf3/30/2019 11:39:00 AM
6Danh sách tham gia ứng cử bầu bổ sung HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019-2022DS tham gia ung cu HDQT doc lap - CBTT.pdf3/27/2019 4:35:00 PM
7Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTCHN_SKT_GT_Signed.pdf3/18/2019 6:37:00 PM
8Giải trình Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTC_SKT_GT_Signed.pdf3/18/2019 6:34:00 PM
9Mẫu Hồ sơ ứng cử HĐQT độc lập (Word)Hồ sơ ứng cử HĐQT độc lập.docx3/18/2019 6:32:00 PM
10Mẫu Hồ sơ ứng cử HĐQT độc lập (PDF)Mẫu biểu ứng cử HĐQT.pdf3/18/2019 6:31:00 PM