Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN_GT.pdf4/27/2018 10:23:00 AM
2Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC_GT.pdf4/27/2018 10:16:00 AM
3Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2018 ngày 20/04/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi01_2018_NQDHDCD.pdf4/20/2018 12:34:00 PM
4Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.2018_TLDHDCD_Signed.pdf4/6/2018 3:07:00 PM
5Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 201803_CBTT.pdf3/23/2018 8:40:00 AM
6Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 201802_2018_NQHDQT.pdf3/22/2018 6:50:00 PM
7Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 201801_2018_TB-CDS.pdf3/1/2018 7:38:00 AM
8Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT ngày 22/02/2018 về việc chốt danh sách tham dự & nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 201801_2018_NQHDQT.pdf2/22/2018 7:19:00 PM
9Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Quang Thành20180205_20180205 - SFI - KQGD cp co dong noi bo - Huynh Quang Thanh.pdf2/6/2018 7:21:00 PM
10Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan20180206_20180206 - SFI - KQGD cp co dong lien quan.pdf2/5/2018 7:20:00 PM