Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 20182018_06T_BCQT_CBTT.pdf7/24/2018 3:28:00 PM
2Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20180709_20180709 - SFI - KQGD CP CO DONG NOI BO.pdf7/9/2018 1:45:00 PM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20180614_20180613 - SFI - TBGD cp co dong noi no.pdf6/14/2018 4:11:00 PM
4Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20180614_20180613 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf6/14/2018 4:06:00 PM
5Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi20180518_20180518 - SFI - BC THAY DOI SO HUU CO DONG LON (1).pdf5/18/2018 4:12:00 PM
6Hợp đồng kiểm toán số 140518.001/HĐTC.KT2 ngày 14/05/2018 về việc Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC09_CBTT1.pdf5/14/2018 3:37:00 PM
7Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi02_2018_TB-CDS.pdf5/9/2018 8:34:00 AM
8Nghị quyết 03/NQ/HĐQT-2018 về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi03_2018_NQHDQT.pdf5/7/2018 2:59:00 PM
9Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN_GT.pdf4/27/2018 10:23:00 AM
10Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC_GT.pdf4/27/2018 10:16:00 AM