Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016Tai lieu hop ĐHĐCĐ 2016.pdf4/11/2016 3:49:00 PM
2Thông báo thời gian và địa họp ĐHĐCĐ thường niên 2016Thu moi ĐHĐCĐ 2016.pdf4/11/2016 3:45:00 PM
3Báo cáo thường niên 2015BCTN SAFI 2015.pdf4/8/2016 3:51:00 PM
4Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ từ đợt phát hành cổ phiếu ESOPBC_GDCP_ESOP.pdf3/29/2016 3:37:00 PM
5Nghị quyết 04/NQ/HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Cao CườngCBTT 06_NQ04.pdf3/22/2016 3:57:00 PM
6Nghị quyết 03/NQ/HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu CBCNV theo quy chế ESOPCBTT 05_NQ03.pdf3/17/2016 3:08:00 PM
7Điều lệ sửa đổiCBTT Dieule_02_2016.pdf2/25/2016 11:15:00 AM
8Nghị quyết 02/NQ/HĐQT về việc sửa đổi điều lệCBTT NQ02.pdf2/25/2016 11:13:00 AM
9Thông báo ngàv đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 theo nghị quyết 01/NQ/HĐQTCBTT 02 TBCDS.pdf2/23/2016 12:36:00 PM
10Nghị quyết 01/NQ/HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đôngCBTT NQ01.pdf2/23/2016 12:33:00 PM