Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 201803_CBTT.pdf3/23/2018 8:40:00 AM
2Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 201802_2018_NQHDQT.pdf3/22/2018 6:50:00 PM
3Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 201801_2018_TB-CDS.pdf3/1/2018 7:38:00 AM
4Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT ngày 22/02/2018 về việc chốt danh sách tham dự & nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 201801_2018_NQHDQT.pdf2/22/2018 7:19:00 PM
5Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Quang Thành20180205_20180205 - SFI - KQGD cp co dong noi bo - Huynh Quang Thanh.pdf2/6/2018 7:21:00 PM
6Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan20180206_20180206 - SFI - KQGD cp co dong lien quan.pdf2/5/2018 7:20:00 PM
7Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/30/2018 12:07:00 PM
8Công văn giải trình BCTC riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC_GT.pdf1/30/2018 12:01:00 PM
9Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Quang Thành20180123_20180123 - SFI - TBGDCP CDNB -HUYNH QUANG THANH.pdf1/23/2018 9:02:00 AM
10Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 31 ngày 10/01/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi02_CBTT.pdf1/12/2018 1:52:00 PM