Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1CBTT về việc thay đổi tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết từ 51% thành 35% tại công ty con “Công ty TNHH Cosco Containes Lines Việt Nam”CBTT thay doi ty le loi ich va quyen bieu quyet1.pdf7/8/2015 4:09:00 PM
2Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015Cong bo thong tin hop dong kiem toan.pdf6/29/2015 8:36:00 AM
3Nghị quyết 07 về việc phát hành cổ phiếu ESOP07_2015_NQHDQT.pdf6/29/2015 8:33:00 AM
4Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Nhữ Đình Thiện20150612_20150612 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf6/16/2015 1:34:00 PM
5Kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Nguyên Hùng20150608_20150608 - SFI - KQGD cp co dong noi bo - Tran Nguyen Hung.pdf6/9/2015 8:21:00 AM
6Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT.06_2015_NQHDQT.pdf6/3/2015 1:45:00 PM
7Công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Nguyên Hùng20150527_20150527 - SFI - TBGD cp co dong noi bo - Tran Nguyen Hung.pdf5/27/2015 1:37:00 PM
8Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Cao Cường20150522_20150522 - SFI - KQGD cp co dong noi bo - Nguyen Cao Cuong.pdf5/25/2015 9:04:00 AM
9Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015.01_2015_NQ_DHDCD.pdf5/16/2015 8:25:00 AM
10Quyết định tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.027_2015_QD_HDQT.pdf5/14/2015 10:24:00 AM