Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 28 (Lý do : bổ sung ngành nghề kinh doanh)CBTT GDKKD 28.pdf7/22/2016 10:57:00 AM
2Nghị quyết 06/NQHĐQT-SAFI ngày 21/07/2016 V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh06_2016_NQHDQT.pdf7/21/2016 3:23:00 PM
3Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20160708_20160708 - SFI - BC thay doi so huu co dong lon America LLC.pdf7/8/2016 8:52:00 AM
4Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Lê Dung Nhi20160628_20160628 - SFI - BC sh CDL Le Dung Nhi (1).pdf6/29/2016 8:47:00 AM
5Báo cáo kết quả giao dịch của CĐNB Trần Nguyên Hùng20160624_20160624 - SFI - BC kq gd PTGD Tran Nguyen Hung.pdf6/28/2016 9:26:00 AM
6Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Nguyên Hùng20160603_20160603 - SFI - TB gd TGD Tran Nguyen Hung-1.pdf6/6/2016 9:01:00 AM
7Thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 27/05/2016CBTT-Cong bo Hop dong kiem toan nam 2016.pdf5/27/2016 3:39:00 PM
8Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC20160523_20160523 - SFI - BC thay doib sh CDL America LLC.pdf5/26/2016 8:36:00 AM
9Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức 2015 (thay đổi ngày đăng ký cuối cùng)TBCDS_03.pdf5/18/2016 11:32:00 AM
10Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức 2015CBTT 08_TBCDSCOTUC.pdf5/17/2016 9:41:00 AM