Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 1/20172017_Q1_BCTC_GT.pdf4/28/2017 4:03:00 PM
2Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kế thúc ngày 31/12/2017 giữa AASC và SAFI13_2017_CBTT_DANG WEB.pdf4/20/2017 2:40:00 PM
3Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 201612_2017_CBTT_signed.pdf4/11/2017 8:09:00 AM
4Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT-2017 về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 201711_2017_CBTT.pdf4/10/2017 2:36:00 PM
5Biên Bản họp về việc bầu Chủ tịch HĐQT & Trưởng ban kiểm soát10_2017_CBTT.pdf4/1/2017 12:37:00 PM
6Nghị quyết & Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 201709_2017_CBTT.pdf4/1/2017 12:34:00 PM
7Danh sách tham gia ứng cử HĐQT &BKS nhiệm kỳ 2017-2022CBTT HDQT & BKS 1.pdf3/29/2017 2:45:00 PM
8Mẫu đơn tham gia ứng cử, đề cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022SFI - Mau bieu tham gia bau cu HDQT va BKS.doc3/21/2017 5:08:00 PM
9Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 201708_2017_CBTT.pdf3/21/2017 5:06:00 PM
10Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC20170316_20170316 - SFI - BC ve thay doi so huu co dong lon.pdf3/16/2017 3:10:00 PM