Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016CBTT 07_NQ05.pdf5/17/2016 9:38:00 AM
2Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhCong bo thay doi so luong co phieu dang luu hanh.pdf5/5/2016 9:24:00 AM
3Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹBao cao ket qua thu hoi co phieu quy.pdf5/5/2016 9:21:00 AM
4Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 1-2016 hợp nhất2016_Q1_BCTCHN_GT.pdf4/30/2016 4:50:00 PM
5Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 1-2016 công ty mẹ2016_Q1_BCTC_GT.pdf4/30/2016 4:45:00 PM
6Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 201601_2016_NQ_DHDCD.pdf4/23/2016 4:37:00 PM
7Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ từ đợt phát hành ESOPGDCPQESOP.pdf4/15/2016 12:26:00 PM
8Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC20160412_20160412 - SFI - BC thay doi sh CDL America LLC.pdf4/14/2016 11:26:00 AM
9Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016Tai lieu hop ĐHĐCĐ 2016.pdf4/11/2016 3:49:00 PM
10Thông báo thời gian và địa họp ĐHĐCĐ thường niên 2016Thu moi ĐHĐCĐ 2016.pdf4/11/2016 3:45:00 PM