Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ20140819 - SFI - KQGD cp co dong noi bo.pdf8/20/2014 3:04:00 PM
2Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn20140818- SFI-BC VE SO HUU CO DONG LON.pdf8/20/2014 3:02:00 PM
3Sở giao dịch chứng khoán TPHCM-Thông báo số 790/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yếtNiem yet va giao dich (Trai phieu chuyen doi 2013).pdf8/19/2014 11:17:00 AM
4Sở giao dịch chứng khoán TPHCM-Thông báo số 750/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yếtNiem yet va giao dich (ESOP 2014).pdf8/19/2014 11:14:00 AM
5Sở giao dịch chứng khoán TPHCM-Thông báo số 667/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêmNiem yet va giao dich (ESOP 2012).pdf8/19/2014 11:12:00 AM
6Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phầnGCNDKKD0708.pdf8/9/2014 8:08:00 AM
7Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhThay doi so luong co phieu luu hanh.pdf8/9/2014 8:04:00 AM
8Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếuBAO CAO KET QUA CHUYEN DOI TRAI PHIEU THANH CO PHIEU.pdf7/26/2014 9:06:00 AM
9Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 06, ngày 23/07/201406_2014_NQHDQT.pdf7/23/2014 4:15:00 PM
10Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Thông báo 2496/HHVN-TC&QLVG, ngày 14/07/2014 thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ20140717 - SFI - TB GDCP TO CHUC LQ-VINALINES.pdf7/18/2014 2:37:00 PM