Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK-NN và SGDCK TP. Hồ Chí MinhCong bo Lai lien doanh.pdf4/29/2014 5:17:00 PM
2Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-20142014_NQDHDCD.pdf4/28/2014 2:44:00 PM
3Thông báo mời hộp, giấy ủy quyền tham dự và giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014TB-Giay-uy-quyen-tham-du-Giay-xac-nhan-tham-du.pdf4/11/2014 4:58:00 PM
4Thông báo đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014Duong-link-tai-lieu-hop-DHDCDTN-2014.pdf4/11/2014 4:05:00 PM
5Nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Tai-lieu-DHDCDTN-2014.pdf4/11/2014 4:03:00 PM
6Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Thông báo 816/HHVN-QLVG về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ20140325 - SFI - TBGD CP CO DONG NOI BO.pdf3/29/2014 8:33:00 AM
7Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 01, ngày 11/03/201401_2014_NQHDQT.pdf3/11/2014 1:04:00 PM
8Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn20131129-SFI-KQGD co phieu co dong lon.pdf12/3/2013 12:06:00 PM
9Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Thông báo 2865/HHVN-QLVG về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến đổ đông nội bộSFI-KQGDCP Co dong noi bo.pdf11/6/2013 10:09:00 AM
10Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - Thông báo 2864/HHVN-QLVG về giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến đổ đông nội bộSFI-TBGD cp co dong noi bo.pdf11/6/2013 10:07:00 AM