Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo về phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻTB-07062013.pdf6/7/2013 4:30:00 PM
2Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 20122013_02_TB_CDS.pdf5/31/2013 8:08:00 AM
3Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức, thông báo chốt danh sách trả cổ tức 20122013_04_NQHDQT.pdf5/29/2013 4:54:00 PM
4Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 20132013_BBDHDCD.pdf4/16/2013 7:45:00 AM
5Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2013)NQDHDCD_2013.pdf4/16/2013 7:41:00 AM
6Dự thảo điều lệ Công ty 2013Du thao Dieu le SAFI 2013.pdf4/8/2013 5:54:00 PM
7Dự thảo quy chế quản trị nội bộ 2013Du thao Quy che quan tri noi bo SAFI 2013.pdf4/8/2013 5:53:00 PM
8Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013Tai lieu dhdcd 2013.pdf4/8/2013 5:52:00 PM
9Cuộc họp ĐHĐCĐ 2013: Giấy ủy quyền và xác nhận dự họp (mẫu)Giay uy quyen Xac nhan tham du.doc4/2/2013 10:17:00 AM
10Thông báo số 01/TB-SAFI, ngày 22/02/2013 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niênTB chot danh sach 11032013.pdf2/26/2013 4:17:00 PM
Total Item565 - Pages 52/57