Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành20121224-SFI-BC thay doi so luong cp co quyen bieu quyet.pdf12/25/2012 1:12:00 PM
2Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoánGiay chung nhan dang ky chung khoan.pdf12/25/2012 1:11:00 PM
3Công văn số 4754/UBCK-QLPH ngày 29/11/2012 của ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SFIKet qua phat hanh - UBCKNN.pdf12/25/2012 1:09:00 PM
4Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ chủ chốt trong Công tyBao cao phat hanh CP.pdf11/26/2012 12:54:00 PM
5Quyết định của Hội đồng quản trị, số 14, ngày 30/10/2012 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chínhMIEN NHIEM GDTC MS LAN.pdf10/31/2012 10:37:00 AM
6Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọ cho người lao động trong Công tyCBTT_PHCP.pdf10/19/2012 2:27:00 PM
7ĐHĐCĐ: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn của Công tyBien ban kiem phieu 17082012.pdf8/18/2012 10:10:00 AM
8Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, số 02, ngày 17/08/201202_2012_NQ_DHDCD.pdf8/18/2012 10:07:00 AM
9ĐHĐCĐ: Phiếu biểu quyết xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu bằng văn bản (mẫu)DHDCD Phieu bieu quyet (mau).doc7/11/2012 3:59:00 PM
10ĐHĐCĐ: Tờ trình ngày 02/07/2012 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong Công tyDHDCD To trinh phat hanh co phieu.PDF7/11/2012 3:56:00 PM
Total Item565 - Pages 53/57