Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Giấy ủy quyền kiêm xác nhận dự họp (mẫu)DHDCD 2012 Giay uy quyen kiem xac nhan tham du dai hoi (mau).doc5/5/2012 8:26:00 AM
2Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu)DHDCD 2012 Bien ban hop nhom Co dong (mau).doc5/5/2012 8:23:00 AM
3Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Đơn đề cử (mẫu)DHDCD 2012 Don de cu (mau).doc5/5/2012 8:21:00 AM
4Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Đơn ứng cử (mẫu)DHDCD 2012 Don ung cu (mau).doc5/5/2012 8:19:00 AM
5Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Sơ yếu lý lịch (mẫu)DHDCD2012 So yeu ly lich (mau).doc5/5/2012 8:14:00 AM
6Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Hoàng AnhCDL_NGUYENHOANGANH.pdf3/6/2012 4:55:00 PM
7Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 02, ngày 27/04/2011SFI-NQ-HDQT-02-2011-20110427.PDF4/28/2011 9:02:00 AM
8Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (số 01-2011/NQ/ĐHĐCĐ)SFI-NQ-DHDCD-01-2011-20110418.pdf4/18/2011 9:00:00 AM
9Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 01, ngày 18/02/2011SFI-NQ-HDQT-01-2011-20110218.PDF2/22/2011 8:56:00 AM
10Công bố thông tin bất thường v/v thống nhất không thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2010SFI-CBTT-BT-20101210.PDF12/10/2010 8:39:00 AM
Total Item565 - Pages 55/57