Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu năm 2009SFI-TB-216-2009-20090425.PDF4/25/2009 1:34:00 PM
2Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (số 215/2009)SFI-BB-215-2009-20090424.PDF4/24/2009 8:10:00 AM
3Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009SFI-PA-PHCP-TVDL-20090302.PDF3/2/2009 8:04:00 AM
4Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức đợt 1 năm 2008 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v tạm hoãn phát hành cổ phiếuSFI-TB-TCT-D1-2008-20081124.PDF11/24/2008 1:32:00 PM
5Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnSFI-TB-TCT2007-20080605.PDF6/5/2008 1:30:00 PM
6Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (số 01-2008/NQ/ĐHĐCĐ)SFI-NQ-DHDCD-01-2008-20080525.PDF5/25/2008 8:02:00 AM
7Thông báo thành lập công ty TNHH KCTC VIỆT NAMSFI-TB-TLKCTC-VIETNAM-20080515.PDF5/15/2008 1:28:00 PM
8Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008SFI-TB-HDHDCD-TN2008-20080425.PDF4/25/2008 1:26:00 PM
9Thông báo kết quả hoạt động năm 2007SFI-TB-KQHDKD-2007-20080329.PDF3/29/2008 1:18:00 PM
10Báo cáo bạchSFI-BCB-20061221.PDF12/21/2006 7:57:00 AM
Total Item570 - Pages 57/57