Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 01, ngày 18/02/2011SFI-NQ-HDQT-01-2011-20110218.PDF2/22/2011 8:56:00 AM
2Công bố thông tin bất thường v/v thống nhất không thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2010SFI-CBTT-BT-20101210.PDF12/10/2010 8:39:00 AM
3Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (số 01-2010/NQ-ĐHĐCĐ)SFI-NQ-DHDCD-01-2010-20100507.PDF5/7/2010 8:33:00 AM
4Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm năm 2009SFI-TB-NY&GDCPPHT-20090730.PDF7/30/2009 1:38:00 PM
5Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (số 03-2009/NQ-ĐHĐCĐ)SFI-NQ-03-2009-20090508.PDF7/30/2009 1:37:00 PM
6Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009SFI-BB-HHDCDTN-2009-20090508.PDF5/8/2009 1:38:00 PM
7Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009SFI-TB-HHDCD-TN2009-20090508.PDF5/8/2009 1:36:00 PM
8Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu năm 2009SFI-TB-216-2009-20090425.PDF4/25/2009 1:34:00 PM
9Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (số 215/2009)SFI-BB-215-2009-20090424.PDF4/24/2009 8:10:00 AM
10Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009SFI-PA-PHCP-TVDL-20090302.PDF3/2/2009 8:04:00 AM
Total Item647 - Pages 64/65