Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất quý 3 năm 202220221027 - SFI - BCTC HN quy 3 nam 2022.pdf10/27/2022 1:51:00 PM
2BCTC riêng công ty mẹ quý 3 năm 202220221027 - SFI - BCTC Rieng quy 3 nam 2022.pdf10/27/2022 1:50:00 PM
3BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2022 sau soát xét20220829 - SFI - BCTCHN6T.pdf8/29/2022 3:26:00 PM
4BCTC riêng công ty mẹ giữa niên độ năm 2022 sau soát xét20220829 - SFI - BCTC6T.pdf8/29/2022 3:24:00 PM
5BCTC riêng công ty mẹ quý 2/202220220729 - SFI - BCTCQ2.pdf7/29/2022 3:20:00 PM
6BCTC hợp nhất quý 2/202220220729 - SFI - BCTCHNQ2.pdf7/29/2022 3:19:00 PM
7BCTC hợp nhất quý 1/202220220429 - SFI - BCTCHNQ1.pdf4/29/2022 9:39:00 AM
8BCTC riêng công ty mẹ quý 1/202220220429 - SFI - BCTCQ1.pdf4/29/2022 9:35:00 AM
9Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCHNSKT.pdf3/4/2022 3:40:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCSKT.pdf3/4/2022 3:34:00 PM
Total Item212 - Pages 1/22