Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất quý 1-20212021_Q1_BCTCHN_CBTT.pdf4/29/2021 2:12:00 PM
2BCTC riêng công ty mẹ quý 1-20212021_Q1_BCTC_CBTT.pdf4/29/2021 2:05:00 PM
3BCTC hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTCHN_SKT.pdf3/29/2021 8:41:00 AM
4BCTC riêng công ty mẹ năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTC_SKT.pdf3/29/2021 8:34:00 AM
5BCTC hợp nhất Q4 năm 20202020_Q4_BCTCHN_HSX.pdf1/29/2021 7:30:00 AM
6BCTC riêng Q4 năm 20202020_Q4_BCTC_HSX.pdf1/29/2021 7:28:00 AM
7BCTC riêng Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTC.pdf10/29/2020 4:34:00 PM
8BCTC hợp nhất Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTCHN.pdf10/29/2020 4:33:00 PM
9BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTCHN_SSX.pdf8/28/2020 8:33:00 AM
10BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTC_SSX.pdf8/28/2020 8:27:00 AM
Total Item189 - Pages 1/19