Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 20206T_2020_BCTHQT.pdf7/17/2020 2:50:00 PM
2Báo cáo thường niên 20192019_BCTN.pdf4/7/2020 5:24:00 PM
3Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201901_2020_BCTHQT_CBTT.pdf1/13/2020 2:14:00 PM
4Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 201901_2019_BCTHQT_CBTT.pdf7/17/2019 2:39:00 PM
5Báo cáo thường niên 20182018_BCTN.pdf3/26/2019 4:47:00 PM
6Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201801_2018_BCTHQT.pdf1/17/2019 4:27:00 PM
7Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 20182018_06T_BCQT_CBTT.pdf7/24/2018 3:28:00 PM
8Báo cáo tài thường niên năm 20172017_BCTN_Signed.pdf4/6/2018 9:57:00 AM
9Báo cáo quản trị năm 20172017_BCQT_CBTT.pdf1/12/2018 10:06:00 AM
10Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 20176T_2017_BCTHQT_CBTT.pdf7/26/2017 3:28:00 PM
Total Item39 - Pages 1/4