Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn giải trình BCTC hợp nhất Quý 4 năm 202320240130 - SFI - CV giai trinh BCTC hop nhat Quy 4 nam 2023.pdf1/30/2024 10:46:00 AM
2Công văn giải trình BCTC riêng công ty mẹ Quý 4 năm 202320240130 - SFI - CV giai trinh BCTC rieng Quy 4 nam 2023.pdf1/30/2024 10:44:00 AM
3Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-2023 ngày 29/12/2023 về việc phát hành cổ phiếu ESOP20231229 - SFI - Nghi quyet 06 vv phat hanh co phieu ESOP.pdf12/29/2023 3:39:00 PM
4Công văn giải trình BCTC hợp nhất Quý 3 năm 202320231030 - SFI - CV giai trinh BCTC hop nhat Quy 3 nam 2023.pdf10/30/2023 10:22:00 AM
5Công văn giải trình BCTC riêng công ty mẹ Quý 3 năm 202320231030 - SFI - CV giai trinh BCTC rieng Quy 3 nam 2023.pdf10/30/2023 10:19:00 AM
6Công văn giải trình BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTCHN6T_GT.pdf8/29/2023 11:21:00 AM
7Công văn giải trình BCTC riêng công ty mẹ giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTC6T_GT.pdf8/29/2023 11:20:00 AM
8Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2023 về sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 202320230803 - SFI - NQ05 So ket tinh hinh hoat dong 6 thang dau nam 2023.pdf8/3/2023 5:03:00 PM
9Đính chính tài liệu đính kèm BCTC riêng và hợp nhất quý 2 năm 202320230802 - SFI - Dinh chinh BCTC rieng va hop nhat Quy 2 nam 2023.pdf8/2/2023 8:46:00 AM
10Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 2 năm 202320230728 - SFI - CV giai trinh BCTC hop nhat Quy 2 nam 2023.pdf7/28/2023 11:03:00 AM
Total Item696 - Pages 1/70