Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyBao cao Ket qua ESOP 2019.pdf2/13/2020 9:08:00 AM
2Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh, phân bổ lại cổ phiếu ESOP 201920200212_20200212 - SFI - QD HDQT so 01 dieu chinh va phan bo lai cp ESOP 2019.pdf2/12/2020 3:05:00 PM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hải Nguyên20200212_20200212 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hai Nguyen.pdf2/12/2020 3:04:00 PM
4Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Hồng Loan20200212_20200212 - SFI - TBGDNNB - Do Thi Hong Loan.pdf2/12/2020 3:04:00 PM
5Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20200203_20200203 - SFI - BCKQGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf2/3/2020 5:08:00 PM
6Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20192019_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/22/2020 5:08:00 PM
7Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 4/20192019_Q4_BCTC_GT.pdf1/22/2020 4:58:00 PM
8Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 202020200116_20200116 - SFI - CV chap thuan gia han BCTC quy, nam, soat xet 2020.pdf1/16/2020 9:10:00 AM
9Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, Cty Cổ phần Đầu tư NMVTDocument (152).pdf1/16/2020 7:35:00 AM
10CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty01_CBTT.pdf1/13/2020 2:18:00 PM
Total Item443 - Pages 1/45