Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC số 300620.002/HDTC.KT2 ngày 30/06/2020 giữa Safi và Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC15_2020_HDKT.pdf6/30/2020 3:45:00 PM
2Nghị quyết và Biên bản Họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020.26.pdf6/26/2020 7:02:00 PM
3Bổ sung tờ trình và thông tin ứng viên ứng cử BKSTo trinh bks.pdf6/23/2020 8:31:00 AM
4Sơ yếu lý lịch BKSSO YEU LY LICH BKS - 2020.doc6/15/2020 3:58:00 PM
5Đơn ứng cử Đề cử BKSDon ung cu De cu BKS-2020.doc6/15/2020 3:53:00 PM
6Tài liệu họpTailieu hop.pdf6/15/2020 3:52:00 PM
7Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng12_2020_KTT.pdf6/9/2020 2:45:00 PM
8Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Quang Thành”11_2020_TunhiemBks.pdf6/8/2020 3:47:00 PM
9Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự)”10_2020_THUMOI.pdf6/8/2020 3:46:00 PM
10Nghị quyết 07/NQ/HĐQT-2020 về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty07_2020_NQ_HDQT.pdf6/4/2020 1:38:00 PM
Total Item490 - Pages 1/49