Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20202020_Q1_BCTCHN.pdf4/29/2020 4:33:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng quý 1/20202020_Q1_BCTC.pdf4/29/2020 4:32:00 PM
3BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTC_SKT.pdf3/31/2020 10:13:00 AM
4BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTCHN_SKT.pdf3/31/2020 10:10:00 AM
5Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20192019_Q4_BCTCHN.pdf1/22/2020 5:07:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng quý 4/20192019_Q4_BCTC.pdf1/22/2020 4:58:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 20192019_Q3_BCTCHN.pdf10/29/2019 6:14:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 20192019_Q3_BCTC.pdf10/29/2019 6:09:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTCHN.pdf8/27/2019 10:24:00 AM
10Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTC.pdf8/27/2019 10:22:00 AM
Total Item177 - Pages 1/18