Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC riêng Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTC.pdf10/29/2020 4:34:00 PM
2BCTC hợp nhất Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTCHN.pdf10/29/2020 4:33:00 PM
3BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTCHN_SSX.pdf8/28/2020 8:33:00 AM
4BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTC_SSX.pdf8/28/2020 8:27:00 AM
5Báo cáo tài chính riêng quý 2/20202020_Q2_BCTC.pdf7/29/2020 5:05:00 PM
6Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/20202020_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2020 5:03:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20202020_Q1_BCTCHN.pdf4/29/2020 4:33:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng quý 1/20202020_Q1_BCTC.pdf4/29/2020 4:32:00 PM
9BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTC_SKT.pdf3/31/2020 10:13:00 AM
10BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTCHN_SKT.pdf3/31/2020 10:10:00 AM
Total Item183 - Pages 1/19