Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTCHN.pdf8/27/2019 10:24:00 AM
2Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán2019_6T_BCTC.pdf8/27/2019 10:22:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2019 4:43:00 PM
4Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC.pdf7/29/2019 4:42:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2019 4:40:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC.pdf7/29/2019 4:37:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/20192019_Q1_BCTCHN.pdf4/26/2019 6:14:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng Quý 01/20192019_Q1_BCTC.pdf4/26/2019 6:10:00 PM
9Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTCHN_SKT_EN.pdf4/24/2019 2:02:00 PM
10Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTC_SKT_EN.pdf4/24/2019 1:59:00 PM
Total Item169 - Pages 1/17