Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTCHN_SSX.pdf8/28/2020 8:33:00 AM
2BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTC_SSX.pdf8/28/2020 8:27:00 AM
3Báo cáo tài chính riêng quý 2/20202020_Q2_BCTC.pdf7/29/2020 5:05:00 PM
4Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/20202020_Q2_BCTCHN.pdf7/29/2020 5:03:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20202020_Q1_BCTCHN.pdf4/29/2020 4:33:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng quý 1/20202020_Q1_BCTC.pdf4/29/2020 4:32:00 PM
7BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTC_SKT.pdf3/31/2020 10:13:00 AM
8BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán2019_BCTCHN_SKT.pdf3/31/2020 10:10:00 AM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20192019_Q4_BCTCHN.pdf1/22/2020 5:07:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng quý 4/20192019_Q4_BCTC.pdf1/22/2020 4:58:00 PM
Total Item181 - Pages 1/19