Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTCHN6T.pdf8/29/2023 11:20:00 AM
2BCTC riêng công ty mẹ giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTC6T.pdf8/29/2023 11:19:00 AM
3BCTC hợp nhất quý 2 năm 2023 (đã đính chính file đính kèm)20230802 - SFI - Dinh chinh BCTC hop nhat Quy 2 nam 2023.pdf8/2/2023 8:48:00 AM
4BCTC riêng công ty mẹ quý 2 năm 2023 (đã đính chính file đính kèm)20230802 - SFI - Dinh chinh BCTC rieng Quy 2 nam 2023.pdf8/2/2023 8:47:00 AM
5BCTC hợp nhất quý 2 năm 202320230728 - SFI - BCTC hop nhat Quy 2 nam 2023.pdf7/29/2023 11:01:00 AM
6BCTC riêng công ty mẹ quý 2 năm 202320230728 - SFI - BCTC rieng Quy 2 nam 2023.pdf7/28/2023 11:01:00 AM
7BCTC riêng công ty mẹ quý 1 năm 202320230427 SFI - BCTC rieng Quy 1 nam 2023.pdf4/27/2023 10:39:00 AM
8BCTC hợp nhất quý 1 năm 202220230427 - SFI - BCTC hop nhat Quy 1 nam 2023.pdf4/27/2023 10:33:00 AM
9BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 (đã đính chính phần thuyết minh)20230317 - SFI - Dinh chinh BCTC Hop Nhat Quy 4 nam 2022.pdf3/17/2023 8:27:00 AM
10BCTC riêng công ty mẹ quý 4 năm 2022 (đã đính chính phần thuyết minh)20230317 - SFI - dinh chinh BCTC rieng Quy 4 nam 2022.pdf3/17/2023 8:26:00 AM
Total Item228 - Pages 1/23